پروژه راه اندازی LDR با آردوینو

با-آردوینو

به نام خدا   پروژه راه اندازی فتوسل با آردوینو سلام  خدمت دانش پژوهان این جلسه پرداخته میشه به راه اندازی سنسور فتوسل با آردوینو ما یاد خواهیم گرفت که چگونه یک فتوسل را را ه اندازی کنیم ومقادیر تغیریافته را در سریال مونیتور نمایش دهیم و همچنین یک led را راه اندازی خواهیم کرد. […]