مسابقات ملی مهارت ( هجدهمین دوره )

مسابقه ملی مهارت

هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ثبت نام این دوره از مسابقات به صورت مراجعه  حضوری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای هر شهر و ارائه مدارک لازم و تایید مراکز مذکور انجام خواهد شد   نحوه ارزشیابی و شیوه برگزاری آزمون شهرستانی از طریق اداره کل استان مربوطه به مراکز تابعه اعلام خواهد شد […]