آشنایی با مفهوم ولتاژ و جریان و قانون اهم

عکس شاخص ولتاژ،جریان،مقاومت

 ارتباط انرژی الکتریکی با ولتاژ، جریان و مقاومت چیست؟ ولتاژ، جریان و مقاومت چیست؟ قانون اهم چیست؟ ولتاژ مقدار انرژی پتانسیل بین دو نقطه از یک مدار را ولتاژ می نامند. یک نقطه از مدار بیشتر از نقطه دیگر بار الکتریکی دارد. این اختلاف در بارالکتریکی بین دو نقطه ولتاژ نامیده می شود. در شکل […]