ربوکاپ کارون

پوستر مسابقات رباتیک کارون

    لیگ ها دانشجویی و آزاد ۱ پرنده ۲ پرنده سرعتی ۳ رباتهای نمایشی ۴ زیر دریایی ۵ مسیر یاب ویژه ( دانشجویی) دانش آموزی ۱ مسیر یاب دانش آموزی ۲ آتش نشان ۳ ماز هوشمند ۴ فوتبالیست ۵ همکار ۶ پارک نوری